Næstved Skakklubs hjemmeside

Klubbens vedtægter

Vedtægter

Klubvedtægter

§ 1 Klubbens navn er: "Næstved Skakklub". Klubben har hjemsted i Næstved Kommune.

§ 2 Klubbens formål er at samle skakspillere fra Næstved og omegn til aktivitet og samvær inden for folkeoplysningslovens rammer, samt virke for skakspillets udbredelse, særlig blandt ungdommen.

Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

Ethvert andet spil end skak er forbudt i klubben.

§ 3 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål.

§ 4 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes hvert år til ordinær generalforsamling i august måned. Mødets dato fastsættes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt af formanden eller et flertal i bestyrelsen, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt fremsætter forlangende overfor bestyrelsen.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en uges varsel af bestyrelsen. Indkaldelse fore- tages normalt på mail, på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalet.

§ 5   Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af stemmetællere.

2.       Valg af dirigent.

3.       Formandens beretning.

4.       Regnskabsaflæggelse.

5.       Behandling af indkomne forslag.

6.       Fastsættelse af kontingent.

7.       Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.       Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til turneringskomité.

10.    Eventuelt.

§ 6 Klubben administreres af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer osv.

I tilfælde af formandens frafald varetager et af de andre bestyrelsesmedlemmer, udvalgt af bestyrelsen, arbejdet.

§ 7 Ændringer i klubbens love kan kun ske på den ordinære generalforsamling, og når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 8 Klubbens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet.

Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører klubbens medlemsregister.

Regnskabet revideres af revisoren, der er valgt på generalforsamlingen.

§ 9 Enhver generalforsamling (ordinær som ekstraordinær), der er lovligt indvarslet, er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal. Kun fremmødte medlemmer kan stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde, så offentliggørelse kan ske ved opslag i klublokalet senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen. Afleveringstidspunktet til formanden skal således være i overensstemmelse hermed.

§ 10 Klubben tegnes udadtil ved underskrift af kassereren. Ved optagelse af lån tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.  Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

§ 11 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og erlægges forud for de perioder, der fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskab opnås ved betaling af kontingent. Medlemmer, der har mere end 3 måneders restance, kan af bestyrelsen slettes som medlemmer. Man kan først blive optaget som medlem igen, når restancebeløbet er betalt.

Udmeldelse kan kun ske med mindst 14 dages varsel til henholdsvis 1. september, 1. december, 1. marts og 1. juni.

§ 12 Ethvert medlem erholder ved sin indmeldelse et eksemplar af klubbens love.

§ 13 Klubben administrerer fonden overdraget af den nu nedlagte Næstved Skakklubs Støtteforening, ud fra de statuetter, der er gældende for fonden.

§ 14 Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning tilfalder klubbens aktiver skaklige formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Således sidst revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 9. september 2020

Nyeste kommentarer

27.02 | 11:20

Dit websted er meget nyttigt --------------------------------------- http://www.k...

26.05 | 05:42

"Lynskak" er en disciplin, der for det meste anvendes, når der skal spilles "...