Referat af generalforsamlinger

Referat af generalforsamling 7/8-2023

Formandens beretning

Det godkendte regnskab
Referat af ordinær generalforsamling i Næstved Skakklub 22/08-22

Til stede var: Bent, Mikkel, Jón, Jens, Thomas, Henrik, Nils, Jan, Erik og Malik

Afholdt mandag den 8. august 2022 kl. 19.00 i Lokale 217 på Grønnegade Kaserne.

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskabsaflæggelse

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant

8.      Eventuelt


Ad 1) Forsamling valgte Nils Linde Olsen til dirigent. Han meddelte at Generalforsamling var indkaldt med 8 dages varsel, hvilket skulle være i orden efter vedtægterne.

Ad 2) Formandens beretning:

Holdskak: Klubben har haft 3 hold. Der blev lagt lidt pres på folk for at melde sig. Holdledertjansen blev meget kompetent varetaget af Nils, Richard,Aage og Erik, der tog over fra Aage efter et par runder. Udmærkede resultater, især af Hold 2, der overlevede i Mesterrækken.

Klubaftener: Der blev gjort forsøg med flere hurtigskak-aftener. Der er blevet taget godt imod det, så det fortsætter med endnu mere hurtigskak i den kommende sæson.

Indskud i turneringer: På baggrund af input fra medlemmer har bestyrelsen i løbet af året diskuteret, om indskud i klubbens turneringer skal være gratis, dvs. betalt via kontingent. Argumentet for er at folk allerede via kontingent har betalt for at være med i klubben og at det derfor er oplagt at de kan deltage i klubbens generelle aktiviteter uden at skulle betale fra gang til gang. Bestyrelsen har på seneste møde vedtaget, at deltagelse i klubbens turneringer fremover er gratis for medlemmer. Dette har en konsekvens, når der senere på Generalforsamlingen skal vedtages kontingent for den kommende sæson.

Turneringsledelse: Malik har taget over fra Thomas og har efterhånden fået godt styr på det, med den samme elegante, let modificerede rundelægning, der giver flest muligt jævnbyrdige partier for flest mulige spillere.

Pokalskak: Klubben stillede til Pokalstævnet i Sorø med et meget fint breddehold med Michael Smith-Hansen, Henrik Knudsen, Sonny Sandberg og Mikkel Strange. Holdet blev nummer 4 af de 12 hold og kvalificerede sig dermed lige akkurat ikke til Pokalfinalen. Det er et håb at have flere hold med næste år.

Medlemstal: Derhar været ca. 10 udmeldelser og lidt færre indmeldelser. Der har været vækst blandt juniormedlemmer.

Ny bank: I starten af året vedtog bestyrelsen at finde en ny bank i stedet for Spar Nord. Begrundelsen var primært at mængden af gebyrer var meget stort og at udviklingen gik mod flere gebyrer. Valget faldt på Arbejdernes Landsbank. Det tog en håndfuld møder og en del dokumenter frem og tilbage, men det lykkedes til sidst. I forbindelse med skiftet af bank valgte bestyrelsen at afhænde klubbens værdipapirer og konvertere dem til indestående på klubbens konto. Motiveringen var et gebyr på ca. 2.000 kr./år, som angiveligt var umuligt at komme uden om, hvis vi fortsat skulle besidde værdipapirer.

Bestyrelsen: Har bestået af Jon Rasmussen, Mikkel Strange, Anders Arnkilde, Erik Hesselbjerg og Malik Lindholdt. Bestyrelsen har afholdt 4 møder i løbet af året. Møderne er generelt åbne, så interesserede medlemmer kan kontakte bestyrelsen, hvis de vil med, eller se referaterne.

Regnskabsåret er vendt, så det nu går fra 1. juli til 30. juni, dvs. følger skaksæsonen.

Koordinerede turneringer: Der er afholdt Høst Emt, Trolde Emt og KM. I KM var det tæt på at klubben fik en ny klubmester, men Malik kiksede matsætningen i det afgørende parti og så vandt Mikkel Strange for 10. gang.

Julefrokost og Sommerfrokost: Godt styret af Anders og Annette har der været holdt to gode arrangementer med spisning for medlemmerne, i henholdsvis november og juni.

Pubskak: Har desværre ikke været afviklet. Landsbypubben er stadig positiv overfor at lægge hus til pubskak, så forhåbentlig kan vi gøre det næste sommer.

Input fra forsamlingen:

  • En ide at lave en Facebook-kampagne, for at skaffe nye medlemmer. Kalundborg Skakklub har gennemført det med succes.

  • Formanden blev opfordret til at kontakte udmeldte medlemmer for at høre om de har lyst til at være med igen.

  • Kunne man overveje at lave turneringerne uden pengepræmier? Dette blev diskuteret af forsamlingen, også i forhold til udenbys deltagere.

  • Det blev diskuteret om bestyrelsen beslutning om at afhænde klubbens værdipapirer var hensigtsmæssigt eller om de kunne have indbragt en fast indtægt til klubben, som var den oprindelige ide, da Støtteforeningen i sin tid anskaffede papirerne. Bestyrelsen argumenterede for at det med deres begrænsede indsigt i handel med værdipapirer var tvivlsomt om de kunne have formået at skaffe et afkast, som kunne mere end overstige de stadigt stigende gebyrer. Om en anden bestyrelse havde kunne det er en anden sag, som vi nok aldrig får svar på.

Ad 3) Kassereren fremlagde regnskab for året 1/7-2021 - 30/6-2022. Regnskabet er revideret af revisor Nils Linde Olsen. Det blev fremført fra forsamlingen at regnskabet fremover bedes lavet mere udspecificeret,så eksempelvis udgifter til bestyrelsesmøder og kørselsudgifter ikke indgår under en fælles regnskabspost under navnet diverse. Kassereren lovede dette og har efterfølgende tilføjet informationer til de enkelte regnskabsposter allerede for dette regnskab. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Ad 4) Ingen forslag var indsendt til behandling.

Ad 5) Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingentsatser for det kommende år: Bestyrelsen foreslog at kontingentet for den kommende sæson fastsættes til kr. 620,- for seniorer og pensionister og kr. 200,- for juniorer. Dette er en beskeden forøgelse for seniorer, en klækkelig stigning for pensionister og en markant nedsættelse for juniorer. Bestyrelsen begrundede forslaget med at der skal ekstrapenge i kassen, når der ikke skal betales turneringsindskud, at den historiske begrundelse for et relativt lille kontingent for pensionister ikke længere var til stede samt at det sænkede ungdomskontingent ikke ville koste klubben penge, hvis det medførte nye medlemmer, idet kommunen yder et pænt tilskud til medlemmer under 20 år.

Forslaget medførte en lang og meget konstruktiv debat, hvor der bl.a. blev argumenteret for at stigningen for pensionister er meget markant,samt at klubbens udgift til pensionister faktisk er mindre end til seniorer, idet DSU opkræver mindre kontingent for pensionister.

Efter debatten satte dirigenten et ændringsforslag til afstemning, som blev vedtaget med 9 stemmer for og 1 imod. Dermed er det halvårlige kontingent for medlemskab af Næstved Skakklub fremover: Kr. 650 for seniorer, kr. 550 for pensionister og kr. 250 for juniorer.

I forhold til budgettet blev der spurgt ind til bestyrelsens ønske om at bruge kr.10.000 på 2 elektroniske brætter. Det blev anført fra bestyrelsens side, at der med elektroniske brætter dels kan sendes live fra turneringer og holdkampe, at eks. Hurtig- og lynpartier spillet på elektroniske brætter bliver gemt, selvom der ikke er noteringspligt samt at brætterne kan være en fordel i forbindelse medtræning/gennemgang af partier. Forsamlingen accepterede at bestyrelsen arbejder videre med indkøb af elektroniske brætter med en ramme på 10.000 kr, men at bestyrelsen pålægges at undersøge som minimum følgende tre punkter inden eventuelle indkøb:

  • Har DSU eller 2.Hovedkreds elektroniske brætter som kan lånes/bruges?

  • Har kommunen(eller DSU) en pulje, hvor man kan søge penge til den slags investeringer, f.eks. med begrundelse i Juniorarbejde?

  • Har Køge Skakklub (Finn Stuhr) nogle positive erfaringer med indkøb, som kan lette Næstved Skakklubs vej ind på dette for os så nye felt?

Der var et ønske om at budgettet fremover bliver mere udspecificeret,

Ad 6) Hele bestyrelsen ønskede genvalg. Der var ingen andre der meldte sig, så genvalg over hele linjen.

Det blev påpeget,at klubbens vedtægter kræver at der også vælges suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen undskyldte og lovede at rette op på det på næste ordinære Generalforsamling.

Ad 7) Nils Linde Olsen ønskede genvalg som revisor og Henrik Knudsen accepterede valg som revisorsuppleant. Der var ingen andre kandidater og de blev valgt.

Ad 8) Det blev påpeget at der ifølge vedtægterne skal vælges en turneringskomite på generalforsamlingen. Det har vi vistnok glemt i en del år, men bestyrelsen lovede, at der bliver rettet op på det på næste ordinære Generalforsamling.


Dirigenten takkede forsamlingen for god opførsel, for mange konstruktive input samt for gode debatter som gjorde Generalforsamlingen til et godt møde.


Referat Mikkel Strange

Referat af generalforsamling i Næstved Skakklub 

Afholdt mandag d. 7. juni 2021 kl. 18.15 - 19.15 i lokale 217 på Grønnegade Kaserne.

Der var ca. 15 medlemmer til stede.

  Dagsorden

1) Valg af ordstyrer

2) Bestyrelsens beretning

3) Kassererens beretning for regnskabsår 2020, samt budget for regnskabsår 2021

4) Valg af medlemmer til bestyrelse

5) Valg af revisor

6) Indkomne forslag

7) Input til klubbens fortsatte udvikling og fordeling  af tillidsposter i Næstved Skakklub

8) Eventuelt

Referat

Ad 1) Forsamlingen valgte Nils Linde Olsen. Han konstaterede at generalforsamling var lovligt varslet og dermed gyldig.

Ad 2) Mikkel gennemgik beretningen. Beretningen er tidligere udsendt og også vedlagt dette referat som bilag 1. Som kommentar til beretningen pointerede Anders Arnkilde, at han gerne vil være hjælper for en kommende kasserer, men ikke selv er interesseret i posten. Til gengæld vil han gerne være halvtids kaffemand (han er arbejdsramt hver anden mandag) og også gerne stå for indkøb til Bishop’en. Beretningen blev godtaget af forsamlingen.

Ad 3) Regnskab samt budget er fremsendt af Stefan inden mødet og vedhæftet dette referat som bilag 2. Regnskabet viser foreløbig et underskud på godt 6.000 kr.,- men en væsentlig årsag er at regnskabsåret er forlænget, så der er indbetalt til DSU 5 gange i stedet for de normale 4. Budgettet peger også på et underskud i det kommende år. Formanden blev pålagt at snakke med Henrik Lund for at få tips til, om der eventuelt kan spares penge på gebyrer, lei-koder og forsikring. Det løber samlet op i 6.500 om året, måske er der penge at spare.

Regnskabet var ikke revideret, idet det nye regnskabsår løber til 1/7-2021. Revisor Nils Linde lovede at revidere regnskabet hurtigt derefter og orientere medlemmerne, hvis regnskabet mod forventning ikke kan godkendes. Med det forbehold blev regnskabet godkendt.

Ad 4) Mikkel Strange, Anders Arnkilde og Erik Hesselbjerg genopstillede, mens Thomas Christensen og Stefan Holbek gerne ville afløses. Thomas dog med håb om snarlig tilbagevenden. Malik Lindholdt og Jon Rasmussen tilbød at indtræde i bestyrelsen som hhv. turneringsleder og kasserer og blev valgt med applaus. Mikkel overrakte gaver til de 2 udtrædende bestyrelsesmedlemmer og takkede dem for en stor indsats for Næstved Skakklub.

Ad 5) Nils Linde Olsen var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Ad 6) Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7) Der blev drøftet mulige tillidsposter: Anders har budt ind som halvtids kaffemand, Malik vil gerne være turneringsleder, Sonny og Erik ville gerne kigge på om hjemmesiden kan gøres bedre og billigere. Herudover blev der sendt en opfordring til alle medlemmer om at bruge Facebook-siden mere, f.eks. til partier, opgaver, annoncering af aktiviteter, osv. Det er et åbent vindue til mange nysgerrige, som vi kan bruge bedre. Nicklas foreslog sommerferie-aktiviteter for nye og evt. yngre medlemmer. Han og Sonny påtog sig at skitsere et tilbud, som vi kan annoncere. Generalforsamlingen gav dem stort set carte blanche i forhold til selv at vælge indhold og tid. Der var så vidt referenten fangede set ingen der bød ind på at være ansvarlig for oplægsholdere på klubaftener eller for sponsorer og andre indtægtsmuligheder, så de poster ligger fortsat hos bestyrelsen, som selvfølgelig også er koordinatorer og hjælpere for alle andre aktiviteter.

Ad 8) Under eventuelt blev der spurgt nysgerrigt ind til den unge pige, Frida, der huserer i vores forårsturnering. Der blev udtrykt ønske om flere børnemedlemmer i klubben. Måske initiativet fra Nicklas og Sonny kan kaste noget af sig.

Generalforsamlingen blev af dirigenten afsluttet i tilnærmelsesvis god ro og orden kl. 19.15.

GENSUNASUMUS

Mikkel Strange (referent)

Vedlagt 3 bilag.

Bilag 1) Beretning

Bilag 2) Regnskab med tilhørende budget

Bilag 3) Kommentar til regnskab

Bilag 1

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen

På sidste generalforsamling, afholdt 7/9-2020 blev Thomas, Erik, Stefan, Mikkel og Anders genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med Mikkel som formand og Stefan som kasserer.

Medlemmer

Der har været en lidt større tilgang end afgang af medlemmer, så vi i skrivende stund er 34 medlemmer.

Holdskak

Vi stillede i år op med 3 rigtigt gode hold, to 8-mands og et 4-mands hold. Desværre nåede alle holdene kun at spille en enkelt kamp, inden holdturneringen blev først udskudt og siden helt aflyst. Topscorer på hold 3 blev Michael Neuks, på hold 2 blev det Stefan Holbek og på hold 1 blev det Thomas Christensen.

Materialer

Der er ikke indkøbt nye materialer, udover en ny kaffemaskine.

Lokaler (og alternative spilletidspunkter)

Vi vedtog på sidste generalforsamling at holde gang i onsdagsklubben. Anført af Erik og Nicklas har der været holdt mange gode onsdagsklubber, dog med et mindre fremmøde end håbet. De seneste 3 mandage har vi forsøgt os med Skakcafe hvor klubben åbner allerede kl. 17 om mandagen. Vores klublokaler kan i princippet bruges på alle andre tidspunkter, så hvis nogen kan finde tid og har mod på at prøve at sparke noget nyt i gang, er det bestemt en mulighed. 

Restriktioner

Siden december 2020 har vi været hårdt ramt af restriktioner og har først for nylig fået lov at åbne igen, dog med fortsat begrænsning på max 25 deltagere og med krav om at kunne fremvise Corona-pas. Det har medført diskussioner og vrede blandt medlemmer (ligesom i resten af landet) og det har fået flere til at lade sig nøje med online-skak. Forhåbentlig kan vi starte op igen til august uden nogen former for restriktioner.

Artikler

Aftalen med Sjællandske fungerer fortsat til begge parters tilfredshed og vi har et godt, ugentligt udstillingsvindue, som også kan bruges til at promovere nye initiativer.

Skønhedspræmier

Som led i aftalen med Sjællandske uddeler klubben 2 årlige skønhedspræmier af hver 1.000 kr. i avisens navn. I Troldeturneringen, hvor den første af præmierne skulle uddeles, valgte vi at spille præmien op til to præmier a hver 500 kr, for henholdsvis bedste parti og bedst kommentere parti. I indeværende foråreturnering spilles om den anden præmie, som igen er opdelt i to præmier a 500 kr, denne gang for henholdsvis bedste parti spillet med en åbning kendt fra et VM-parti og bedste parti med en åbning, som ikke kendes fra VM-partier. Nye ideer til uddeling af skønhedspræmier modtages gerne.

Hjemmeside og Facebook-side

Hjemmesiden har levet et stille liv med lidt indlæg fra Poul og lidt oprydning fra Erik. Det kunne være fedt at få lavet en arbejdsgruppe der fik tunet den, så vi kan bruge den som en lækker indgang til klubben. Facebook-siden lever mest af Jans indlæg, suppleret med GM-videoer fra Vartans værksted. Også dette vindue ud mod verden kunne trænge til at blive pudset. Der er en del der henvender sig til klubben og med lidt skarpere digital profil kunne flere nok lokkes indenfor.

Bishoppen

Er det sidste år blevet passet og forsynet af formanden og har genereret et mindre overskudc, trods det beskedne sortiment af kaffe, øl, vand og chokolade. Årets omsætning satte i øvrigt rekord under partiet mellem netop formanden og Aage, med salg af intet mindre end 8 chokoladebarer til de 2 kombattanter. Pladsen som Bishop-passer er til fals, hvis et medlem ønsker at byde ind på opgaven. Måske kunne der igen blive salg af ostemadder, varme pølser eller andet godt.

Kaffebrygning

Siden trapperne satte en stopper for Kaffe-Kajs karriere har dette ansvarsområde primært hørt under formanden. Det er selvfølgelig også en nøglepost i klubben, men den kan faktisk sagtens bestrides af andre. Byd gerne ind på posten, evt. kan den tjans deles mellem flere. Måske kan klubbens økonomi endda forbedres, hvis kaffen bliver doseret i knap så rigelige mængden.

Foredrag

De annoncerede foredrag er desværre ikke blevet til noget, udover formandens, der i anledning af datoen 8. marts selvfølgelig handlede om historiens stærkeste kvindelige skakspiller, Judit Polgar. Foredraget blev afviklet på Teams, så folk kunne følge med hjemmefra. Forhåbentlig kan vi give den gas med masser af foredrag i den kommende sæson så meld dig gerne, hvis du har noget (andet end fedt) på hjerte. Måske er der endda en der vil stå som foredragskoordinator og sørge for, at der står én klar med et oplæg, hvis vi annoncerer det.

Økonomi

Stefan har fået lagt regnskabet i tunge lænker, så det nu er noget nemmere at overskue alle tallene. Tilmed har vi fået noget nær styr på den os pålagte forenings-eboks. Regnskabsårettt blev på sidste generalforsamling justeret, så indeværende regnskabsår løber frem til 1/7-2021. Regnskabet viser desværre fortsat en nedadgående tendens, så der er i den grad behov for gode indspark til hvordan vi får supertankeren vendt. Bestyrelsen har drøftet ideer om sponsering af materiale og skift af bankforbindelse, men vil meget gerne modtage flere ideer, meget gerne kombineret med rå mængder arbejdskraft, så ideerne kan realiseres. Stefan har efter flere års god indsats bedt om at blive løst for opgaven som kasserer og bestyrelsesmedlem, så han kan koncentrere sig om sine åbningsstudier (og sit civile arbejde), så her er også en ledig post, hvis du kan lægge 2 og 2 sammen og få det til at blive til et sted mellem 3 og 7.

Jule- og julifrokost

Har desværre været ramt af restriktioner og er derfor ikke gennemført. Forhåbentlig kan vi holde et brag af en julefrokost til november.

Pubskak

Blev sidst holdt i august 2020. Forhåbentlig kan vi gennemføre en ny gang pubskak i august 2021. Hvis nogen vil være med til at arrangere er I meget velkomne. Jeg er sikker på at Robert gerne lægger kro til igen.

Aktiviteter

KM 2020. Hjemmegruppe med 4 deltagere, vundet af Aage Hansen for Richard Roos. Hovedgruppe med 14 deltagere vundet af Mikkel Strange, foran Nils Linde Olsen. Per Hansen og Nicklas Winther-Jørgensen vandt ratinggruppe 2 på deling, men Jan Ambirk vandt ratinggruppe 3, foran Erik Hesselbjerg.

KM i trekantskak blev afviklet i efterårsferien med 9 deltagere. Jeg har desværre ikke fået noteret resultaterne ned.

Trolde EMT 2020. Hjemmegruppe med 6 deltagere vundet af Markus Strange, foran Richard Roos. Markus fik også skønhedspræmie for sejren i det indbyrdes parti, der blev kåret til hele turneringens bedste parti. Hovedgruppe 2 med otte deltagere blev vundet af Jan Ambirk foran Henrik Lund og Michael Neuks, mens hovedgruppe 1 med seks deltagere blev vundet af Mikkel Strange foran Nils Linde Olsen.

KM i lynskak blev afviklet på Lichess med 13 deltagere. Vinder blev Mikkel Strange, foran Nils Linde Olsen og Nicklas Winther.

KM i Fischerskak (Chess 960) blev afviklet på Lichess med 15 deltagere. Thomas Christensen vandt den indledende pulje men tabte semifinalen til Nils Linde Olsen. Den anden semifinale stod mellem Mikkel Strange og Torben Jensen fra Præstø, med førstnævnte som en ufortjent vinder. Nils vandt finalen.

Dronningegambit tematurnering (spillet på Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts) blev afviklet på Lichess med 17 deltagere og Benny Ulstrup som vinder foran Mikkel Strange.

Næstved Forår er stadig i gang med 14 deltagere. Der var ikke spillere nok til en hjemmegruppe denne gang. I indeværende stilling fører Nils Linde ratinggruppe 1, Nicklas Winther-Jørgensen ratinggruppe 2 og to nye medlemmer, Sonny Sandberg og Bent Caspersen deler førstepladsen med Ralf Auerback i ratinggruppe 3. Yngste deltager er i øvrigt Frida Bjerregaard Hagen på bare 7 år. Sejt.

Turneringsleder Thomas Christensen har efter mange års tro tjeneste bedt om at blive løst fra posten som turneringsleder, så denne post er også en mulighed, hvis du har tid og lyst til at kaste en ekstra indsats efter verdens bedste skakklub.

Det var bestyrelsens ord om det forgangne skakår.

På bestyrelsens vegne Mikkel Strange

Bilag 2

Regnskab gældende fra 1/5-20 til 30/6-21.

Indtægter


UdgifterKontingent

26.760,00

DSU

-28.443,50


Tilskud

2.130,00

Husleje m.m.

-3.095,00


Kiosk

793,00

Honorarer

-7.800,00


Værdipapirafkast

2.431,05

Forplejning

0,00


Sponsorater

2.000,00

Gebyrer m.m.

-6.341,08


Sjællandske

5.000,00

Præmier

-4.650,00


Diverse

6.600,00

Diverse

-1.674,00


Sum

45.714,05


-52.003,58


Underskud:

6.289,53
Balance

52.003,58


-52.003,58Balance gældende pr. 30/6-21.
Aktiver


PassiverBankbeholdning

24.003,24

Formue Primo

121.186,77


Værdipapirer

78.568,00
Inventar

19.500,00
Bishoppen

500,00

Driftsoverskud

1.384,47


Formue Ultimo

122.571,24


122.571,24Budget gældende fra 1/7-21 til 30/6-22.
Indtægter


UdgifterKontingent

27.800,00

DSU

-16.000,00


Tilskud

2.500,00

Husleje m.m.

-3.948,00


Kiosk

1.500,00

Honorarer

-7.800,00


Værdipapirafkast

2.000,00

Forplejning

-500,00


Sponsorater

2.000,00

Gebyrer m.m.

-6.000,00


Sjællandske

5.000,00

Præmier

-6.000,00


Diverse

500,00

Diverse

-500,00


Over-/Underskud552,00


Balance

41.300,00


-41.300,00  Bilag 3

"Hermed følger et (foreløbigt) regnskab for perioden 1/5-20 til 30/6-21. Der kan af gode grunde nå at komme lidt justeringer.

I forhold til det anførte underskud er der et par bemærkninger:

1) Vi mangler stadig 2.770,- i kontingent for forår 2021 per 1. februar.

2) Som følge af den udvidede regnskabsperiode optræder 5 kvartalsbetalinger til DSU. Der vil naturligvis dermed kun optræde 3 i det følgende regnskab.

Jeg har søgt mod enhver tænkelig forenkling af regnskabet, og jeg mener at have tilnærmet mig noget, som fremstår endda særdeles overskueligt for selv ikke-regnskabskyndige. 

Man kan selv snuse rundt på de forskellige faner i regnearket, men kort fortalt:

Fane 1: Regnskab, Balance, Budget 21

Fane 2: Udvidet Regnskab, 1/5-20 til 30/6-21

Fane 3: Kontobevægelser

Fane 1 er en oversigt, Fane 2 er et mere detaljeret regnskab, og Fane 3 er klubbens kontobevægelser = Meget detaljeret udpensling af samtlige bevægelser ind og ud af systemet.

Fanen med medlemmer er desværre ikke helt opdateret endnu, men velkommen til de nye Stor-Mestre!

Jeg har skjult et par faner i overskuelighedens navn, men spørg endelig: Det HELE er tilgængeligt inklusive tidligere regnskaber, værdipapirer etc.

Kommentarer og spørgsmål er mere end velkomne: Tingene skal være i orden!

I fremtiden kunne man forestille sig et par yderligere forenklinger: Turneringsilmeldinger og præmier kunne ret beset fjernes fra klubbens regnskab!

Selvfølgelig skal ratingafgift betales til DSU, men "regnskabsføreren" for hver enkelt turnering kan blot beregne og indsætte til klubbens konto, som kasseren så ekspederer videre til DSU.

Sjællandske skønhedspræmier skal naturligvis også figurere i regnskabet, da der er tale om sponsorat, men "Bobby Bøllebank's" først tilmelding og senere præmieudbetaling behøver ikke nødvendigvis påhvile kassereren.

Ligeledes mener jeg heller ikke, at Bishoppens investeringer i og salg af chokolade, kaffe og øl behøver at figurere i klubbens regnskab eller værdibeholdning som sådan. 

Resten er lige til, og jeg skal gerne være behjælpelig med instruktioner til klubbens fremtidige kasserer.

Mvh

Stefan  Holbek

Kasserer, NSK

22/5-2017

Næstved Skakklubs hjemmeside

Referat af generalforsamling i Næstved Skakklub 22/5-2017

Til stede var: Anders Arnkilde, Benny Ulstrup, Erik Hesselbjerg, Flemming Preuss, Gunnar Mathiesen, Jens Engelstoft, Kim Nørgård, Mikkel Strange, Nils Linde Olsen, Per Hansen, Poul Skovsgaard, Thomas Christensen og Vartan Simoni.

Dagsorden

1.    Valg af stemmetæller

2.    Valg af dirigent

3.    Formandens beretning

4.    Regnskab for 2016

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

6.    Valg af revisor samt revisorsuppleant

7.    Valg af 2 medlemmer til turneringskomite

8.    Fastsættelse af kontingent

9.    Indkomne forslag

10. Eventuelt

Ad 1) Flemming og Gunnar blev valgt

Ad 2) Mikkel blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var varslet d. 7/5 og dermed lovligt indkaldt.

Ad 3)  Formandens beretning blev oplæst. Beretningen er gengivet sidst i referatet.

Ad 4) Gunnar uddelte regnskabet. Det er desværre ikke revideret, da kasserer og revisor ikke har nået at mødes. Regnskabet til vedtaget med den klausul, at revisor skal godkende regnskabet uden ændringer. Såfremt der er ændringer til regnskabet indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at godkende regnskabet. Det foreløbige regnskab viser et underskud på godt 2.000 kr.

Der blev spurgt ind til støtteforeningens historie og Poul fortalte at støtteforeningen var grundlagt i 1985 og at formuen blandt andet var samlet gennem kantinesalg ved de 3 store turneringer i 80'erne.

Ad 5) Fem medlemmer meldte sig og blev indvalgt med akklamation. De fem som udgør den nye bestyrelse er: Anders Arnkilde, Erik Hesselbjerg, Flemming Preuss, Mikkel Strange og Thomas Christensen. Der blev ikke indvalgt suppleanter til bestyrelsen.

Ad 6) Nils Linde blev valgt til revisor, mens Gunnar Mathiesen blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 7) Der var genvalg til Henrik Knudsen og Dimon Pedersen. Bestyrelsen udpeger det sidste medlem af turneringskomiteen.

Ad 8) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. Den nye bestyrelse blev opfordret til at sætte sig grundigt ind i DSUs nye regler for prøvemedlemskab - måske er det relevant for os.

Ad 9) Der var indkommet 3 forslag fra bestyrelsen. Som lovet blev forslag 3 trukket uden at være til behandling, da der inden da var blevet valgt ny bestyrelse.

Forslag 1 blev efter forslag fra Poul Skovsgaard rettet til og vedtaget med 12 stemmer mod 0. Den nye formulering er: "§ 13:"Klubben administrerer fonden overdraget af den nedlagte Næstved Skakklubs Støtteforening til brug for medlemsfremmende aktiviteter. Planer, ideer og evaluering for aktiviteterne diskuteres som et punkt på generalforsamlingen og beløbsstørrelsen for det kommende års aktiviteter besluttes."

Forslag 2 (Det foreslås at der af klubbens formue afsættes kr. 30.000,- til medlemsfremmende aktiviteter.) blev ligeledes vedtaget uden stemmer imod. Den afgående bestyrelsen som stillede forslaget har lovet at: "Såfremt forslaget vedtages vil klubbens bestyrelse nedsætte et aktivitetsudvalg, som får til opgave, i samarbejde med bestyrelsen, at planlægge hvilke medlemsfremmende aktiviteter der skal iværksættes."

Ad 10) Der blev drøftet mange ideer til medlemsfremmende aktiviteter. Her er lidt stikord fra debatten: Spil i byen med store brikker - resultater i ugeavisen - bruge skakspalten mere til at promovere lokale aktiviteter - stormestersimultan - skak i dagtimerne - nye lokaler, synlige fra gaden - fokus på synlighed - give nye folk jævnbyrdig modstand - lokke mange folk igennem via arrangementer, i håb om at nogen bliver hængende.

Derudover blev der udtrykt ønske om naturalie-præmier i turneringerne, f.eks. chokolade, vin eller cigarer.

Der var ønske om korte, en-dags turneringer.

Der var ønske om genindførelse af kaffepause, evt. i formen hurtigskakparti-kaffepause-nyt parti.

Som afrunding overbragte Jens Engelstoft en hilsen fra K.A.Olsen og foreslog et trefoldigt leve for Næstved Skakklub. Det blev vel modtaget

Mødet sluttede kl. 20.40 i god ro og orden.

Referent: Mikkel

Til orientering mødtes den nye bestyrelse efterfølgende og konstituerede sig. Resultatet blev: Formand Mikkel Strange, næstformand Thomas Christensen og kasserer Anders Arnkilde.

"Formandens beretning

En sæson går på hæld. Vi hylder årets vindere og sender gode tanker til årets tabere.

Bestyrelse

Vi fik i maj måned 2016 valgt en bestyrelse med Mikkel, Thomas, Gunnar, Bjarne og Kaj. Det så godt ud. I starten af skakåret var Thomas så syg, men heldigvis tog Bjarne over og klarede turneringsledelsen indtil Thomas var tilbage. Tak for det.

Værre var det, at vi mistede vores kaffemand Kaj. En klubmand over alle, evigt munter og fuld af gode anekdoter. Kaj måtte efter samråd med konen opgive klubaftenerne, af frygt for den stejle trappe til klublokalet. En trist sortie efter mange gode år i klubben. Desværre er det det tredje medlem som har forladt klubben med den begrundelse, siden vi skiftede lokaler. En mere energisk bestyrelse havde nok øjeblikkeligt kontaktet kommunen og forlangt nye lokaler, som var handicap og senior-venlige. Desværre har vi ikke fundet kræfter til det, men forhåbentlig får vi i dag valgt en ny og handlekraftig bestyrelse, som kan få igangsat den nødvendige dialog med kommunen, så vi fremover kan tilbyde klublokaler for alle medlemmer.

Senere på året har også Bjarne meddelt, at han ikke længere står til rådighed for bestyrelsen. Da Gunnar udover skakken også er golfmand har resultatet været, at Thomas og jeg i en periode har været ene om at tegne bestyrelsen. Det har givet god tid til skak, så vi har kunne afgøre Mesterskabet for både 2016 og 2017, men det harmonerer ikke helt med det billede jeg har af en veldreven skakklub.

Holdskak

Omkring holdskakken meldte Nils og Aage tidligt ind, at de var klar som holdledere. Tak for det. Førsteholdet har fungeret fint, udover en ærgerlig svipser med holdopstillingen mod Frederiksberg, som kostede en voldsom mængde administrativt arbejde, for at få retfærdigheden til at ske bare nogenlunde fyldest. Det lykkedes heldigvis til sidst. Der var vist nogen (eller bare én) som havde et horn i siden på Næstved Skakklub.

Andetholdet kom hurtigt til at mangle en mand, så Aage har været på hårdt arbejde i alle runder, for blot at samle 8 mand der ville stille op.

Resultatmæssigt lå førsteholdet længe med i toppen, mens andetholdet lå i bunden, men i sidste ende mødtes begge hold salomonisk på midten med en score omkring 50%.

Fra førsteholdet vil jeg især fremhæve Per Hansen, der som ny mand på holdet imponerede med stærke 3½/5. På andetholdet var især John Hansens 5½/7 imponerende.

Klubturneringer

I klubben har der i denne sæson været afholdt 3 koordinerede turneringer:

Næstved Høst (12 deltagere i 2 grupper)

Grp 1: 1. Mikkel Strange 5/5                  2. Bjarne Haar 3½

Grp 2: 1. John Hansen 4½/5                  2. Gunnar Mathiesen 3/5

Trolde EMT (14 deltagere i 1 gruppe)

1.Thomas Christensen 4½/5                  2. Mikkel Strange 4/5        3.Bjarne Haar 3½/5

Ratinggruppe 2: 1. John Hansen 3/5   2.-5. Jens Engelstoft, Gunnar Mathiesen, Aage Hansen og Richard Roos 2½/5

KM 2017 (10 deltagere i 2 grupper)

Gruppe 1: 1. Mikkel Strange 2½             2.Thomas Christensen 1½

Gruppe 2: 1. Jens Engelstoft 3½/5         2.-4. Vartan Simoni, Richard Roos og Erik Hesselbjerg 3/5

Derudover er der blevet afholdt den længe ventede omkamp om KM 2016 mellem Thomas Christensen og Mikkel Strange. Omkampen blev spillet som hurtigskak-match over højst 4 partier, og her vandt Mikkel med 2½-½, så sidste parti ikke behøvede at blive spillet.

Udover holdskak og koordinerede turneringer har der været KM i lynskak, hvor Thomas Christensen så vidt jeg husker var i særklasse.

Julefrokost

Så har der været holdt julefrokost. 13 mand og en kvinde mødte op til et mægtigt gilde, igen flot arrangeret af Anders og Anette.

Pokalturnering

Kvalifikation: Næstved seedet nr. 3 og sluttede også som nummer 3 med 13½/20, efter de 2 deltagende Køge-hold. Der manglede ½ point i at holdet snuppede andenpladsen. Dermed bliver der for første gang i mange år ikke deltagelse af Næstved Skakklub i Pokalfinalen i pinsen.

Øvrige aktiviteter

Udover de nævnte aktiviteter har Thomas afholdt træning for fremmødte adskillige mandage og der er planlagt Skak på Landsby-pub ben lørdag den 10. juni."

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamlingen 2015:

Dagsorden for generalforsamling i Næstved Skakklub mandag 4. maj 2015, kl.

19.30

Generalforsamlingen blev startet med en kort velkomst af formand Anders Arnkilde.

Herefter gik man til de forskellige punkter.

Punkt 1. og 2: Valg af dirigent og stemmetæller. 

Peter Wang blev tilbudt – og modtog – hvervet som dirigent. Ligeledes modtog Ib Nielsen hvervet 

som stemmetæller.

Sammenfattende: Peter Wang; dirigent og Ib Nielsen: stemmetæller.

Punkt 3: Formandens beretning  

Formanden Anders Arnkilde fremlagde sin beretning om årets gang (Se bilag.). Beretningen blev 

efterfølgende godkendt.

Sammenfattende: Formandens beretning godkendt.

Punkt 4: Regnskab: 

Kasser Gunnar Mathiasen fremlagde et afstemt regnskab samt et budget for det kommende år. 

Revisionen er lavet i samarbejde og kontrolleret af Bjarne Haar.

Regnskabet blev af forsamlingen, overvejende, modtaget positivt og godkendt.

Sammenfattende: Regnskabet godkendt.

Punkt 5. Flytning til nye lokaler 

- Anskaffelse af nye borde 

- Det praktiske vedr. flytning

Generalforsamlingen besigtigede indledningsvis de nye lokaler. Der var dog ikke opbakning til den 

nuværende flytningsplan som bestyrelsen og Næstved Kommune havde fremlagt. Navligt 

lokalernes størrelse og mulighederne for, at leje sig ind i nabolokalerne ansås for utilstrækkelige.

Der blev derfor nedsat et særligt udvalg med henblik på genforhandling af aftalen. Udvalget består 

af Thomas Christensen, Nils Linde Olsen og Flemming Preuss.

Bestyrelsen deltager ikke i udvalget, men bliver løbende orientere.

Sammenfattende: 

1. Ny aftale med kommunen ang. flytning til nye lokaler.

2. Nye borde: ikke afklaret.

3. Praktiske ang. flytning ikke afklaret.

Seneste1: Flytning op startes lørdag den 23. maj kl.11 i samarbejde med Backgammonklubben.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag. 

Hvis man ser bort fra nedsættelsen til, ’Udvalget til genforhandling af flytningsaftalen’. Så var der 

ingen indkomne forslag.

Sammenfattende: Ingen forslag.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig og vedtog dette.

Sammenfattende: Uændret kontingent.

Punkt 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Næstformand Kaj Kristensen, Thomas Christens og John Hansen udtrådte alle af bestyrelsen. 

Anders Arnkilde ønskede ligeledes at fratræde som formand, men ville dog gerne forsætte i 

bestyrelsen.

Det lykkedes dog ikke at formå forsamlingen til, at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen.

Et forretningsudvalg, bestående af fungerende formand Anders Arnkilde og Kasser Gunnar 

Mathiasen, forsætter dog som klubbens bestyrelse.

Udvalget blev herefter pålagt, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, ved først givne 

lejlighed.

1 Punktet ’Seneste’ er udtryk for, at et emne er behandlet efter generalforsamlingen.

Seneste: Aage Hansen og Rene Skree Jensen har tilbudt sig som suppleanter til bestyrelsen.

Sammenfattende: Der mangler derfor stadig tre personer til bestyrelsen.

Punkt 9.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bjarne Haar meldte sig som revisor.

Seneste: Henrik Knudsen har sagt ja til hvervet som revisorsuppleant.

Sammenfattende: Posterne til revisor og revisorsuppleant er derfor udfyldt.

Punkt 10.  Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til turneringskomité. 

Nils Linde Olsen sagde ja, til at fortsætte som suppleant til turneringskomiteen.

Sammenfattende:  Der mangler altså stadig et medlem til turneringskomiteen.

Seneste: Henrik Knudsen har sagt ja til at forsætte i turneringskomiteen. 

Punkt 11. Eventuelt. 

Sammenfattende: intet under eventuelt.

Af: John Hansen og Anders Arnkilde 18-05-2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEREFTER FØLGER FORMANDENS BERETNING FOR SÆSONEN 2014-2015: 

Formandens beretning 03-05-2015

Indledning

Kære alle medlemmer i Næstved Skakklub; tak fordi i mødte op og velkommen til generalforsamlingen i 

klubbens 112. sæson.

Jeg skal kort gøre rede for, det år der er gået. De sportslige resultater – glæderne og sorgerne i den 

anledning.

Men ikke mindst, den krise som vores elskede klub lider under. En krise som delvist er selvforskyldt og men 

også, for en del, er trukket ned over hovedet af os, af den udvikling som samfundet nu engang gennemgår.

Årets gang 

Bestyrelsens arbejdsvilkår

Den bestyrelse der valgtes til generalforsamlingen i 2014, var på mange måder ikke heldigt stillet. 

Ikke mindst var den en resultat af, at den forrige bestyrelse, for en stor del, valgte at trække sig. Og ikke 

mindst var bestyrelsen opbygget af tå krummende kompromiser. Således at folk måtte presses til at lade sig 

vælge som supplerende suppleanter. Som herefter blev suppleanter, for til sidst at blive 

bestyrelsesmedlemmer. 

Den nye formand, nemlig mig, blev til på; ”det forhåndenværendes søms princip”. 

Jeg fik valget mellem, at blive kasser eller formand. Og da jeg ikke havde den helt store forstand på 

økonomi, ud over noget som jeg betegner ’sokkemetoden’. Ja! Så tog jeg med nogen bæven mod tilbuddet 

om at blive formand.

Som kasser blev Gunnar Mathiasen valgt. Denne mand er guld værd for klubben. Og jeg mener i 

bogstaveligt forstand guld. Mange unødvendige udgifter har han sparet klubben for.

Smerteligt bevidste om vore manglende evner gik den nye bestyrelse – bestående af Kaj, John, Thomas, 

Gunnar og mig i lag med, at organisere klubbens dagligdag efter bedste evne.

Jeg skal for øvrigt hilse og sig, at Ctrl + C på computeren er et redskab, til at overkomme de større 

arbejdsbyrder.

Derud over skulle klubbens hensygne hjemmeside have et pift. Kommunikation til (og fra) medlemmer og 

omverden, skulle være det nye ’sort’ på vejen frem mod en mere dynamisk klub med et ben i det nye 

årtusinde. Klubben skulle ikke bare begrænses af klubbens lokaler, men skulle være grænseløs via 

cyberspace.

Men inertien i uløste konflikters sårede følelser og klubmedlemmernes – jeg er næsten ked af at sige de – 

og klubmedlemmernes magelighed, har været ’det’ som de gode tanker strandede på.

Sportslige resultater

Klubturneringerne

Fra 25 august til 24 november 2014 blev Næstved Efterårs EMT – en 9 runders turnering - afholdt. 

Turneringen blev i gruppe 1 vundet af: 1. IM Mikkel Antonsen med 8½, 2. FM Mikkel Strange med 7 og 

Nils Linde Olsen med 5½.

I gruppe 2. vandt Jan Robert Ambirk (Vordingborg) Aage Hansen 1-2. med 6½ point på 3. Richard Ross 

(Kalundborg) med 6 point.

Fra 19 januar til 30 marts 2015 blev Næstved Forårs EMT – en 7 runders turnering afholdt.

I Gruppe 1. dukkede Rene Skree Jensen op, efter flere års pause, og vandt sammen med Thomas 

Christens, med hver 5½ point og på 3 og 4. pladsen FM Mikkel Strange og Bjarne Haar.

I Gruppe 2. satte John Hansen sig på skabet med 5½ foran Wojchiech Pawlov(Køge) og Richard Ross 

(Sorø) med hver 5 point.

By mesterskabet

Bymester: 

Mikkel Strange, 7 point!  

2-3. Bjarne Haar, Thomas Christensen 6 p.

     Holdturneringen

Holdturneringen fik et, med Næstved-øjne, ret ubehageligt resultat. Mens 1. holdet gjorde det godt og 

cementerede deres placering i 1. division. Så blev 2. holdet rent ud sagt udraderet fra mesterrækken. Det 

bedste resultat var en uafgjort mach mod Slagelse. To gange måtte holdet lide den tort at få et 8 – 0 

nederlag med hjem i kufferten.

Holdet var heller ikke videre heldigt stedt, da det fra starten var blot var forsynet med 7 faste spillere. 

Holdlederen John Hansen stod derfor for den utaknemmelige opgave, at skulle finde en spiller til hver 

kamp. Horribelt blev denne opgave, da nogle spillere mente, at det var holdlederens opgave selv at finde 

ud af, at de ikke kunne spille. 

En succes må der dog nævnes for Mesterrækken. Næstved Skakklub stod for afslutningen gruppen. De nye 

lokaler blev sammen lejede lokaler brugt. Og arrangementet blev over alt forventning.

Næstveds Mesterrækkehold blev altså, med andre ord, sendt ud af rækken på den smukkest mulige måde. 

Hyggeskak

Til gengæld har Næstvedfolkene lært af det gamle mundheld, at hvad udad tabes må ind 

ad vindes.

Små skakarrangementer med forskellige præmier og analyseaftner ser ud til at kunne blive 

et godt krydderi på klublivet.

Medlemstal

En god nyhed er, at medlemstallet i vores gamle klub ser ud til at have stabiliseret sig. Foreløbigt på 41 

medlemmer.

Fremtiden for Næstved Skakklub

Jeg har en knugende fornemmelse, af at klubbens fremtid ikke længere er så åben, som den har været. 

Mange konflikter skal lægges på hylden hvis Næstved Skakklub skal blive andet end en parentes i det nye 

årtusinde.

Nye lokaler

En hurdle vi kunne havde været foruden, er; at vi skal flytte til nye – og mindre – lokaler. Flytningen er ikke 

en forhandling mellem ligeværdige parter. Men der i mod en beslutning, som er trukket ned over hovedet 

på klubben.

Man kan hoppe og springe. Man kan kalde det urimeligt. Men beslutningen er taget; vi skal flytte – og det 

her til sommer.

Hvordan vi flytter?! Det skal vi gennemdrøfte her til generalforsamlingen.

Ny formand 

Vi skal også drøfte en ny formand. 

En formand skal, efter min mening, besidde visse egenskaber, for at være en god formand.

En formand skal bl.a. kunne vise format og så, at sige svæve over vandene. 

Jeg ejer ikke dette format. Og ikke mindst har jeg ikke den tålmodighed og rummelighed over for folk, som 

kræves.

Tillidskrise

Jeg har oplevet folk sige en ting til mig og derefter handle og sige noget andet. Her kommer min 

tålmodighed og rummelighed til kort.

Det forløsende ord i denne sammenhæng er; fortrolighed.

Og har jeg ikke folks fortrolighed. Så kan jeg heller ikke være formand for dem. Og dermed basta!

En ny start for Næstved Skakklub

Derfor beder jeg om, at Næstved Skakklub kan få en ny start. Dette kræver, at der er nogen der vil stille op 

til bestyrelsen.

Dette kræver, at alt malice gemmes væk og at vi går ind i processen med åbent sind.

Mine Herrer! Må jeg som formand bede om ’Ja-Hatten’ og en god debat.

                                                                                                          Anders Arnkilde d. 04-05-2015

Generalforsamling 6. maj 2013

Læs referatet her.

Generalforsamlingen foregik i det store hele i god ro og orden.

Generalforsamlingen 7. maj 2012

Læs referatet ved at klikke

Indkaldelsen så således ud:

Generalforsamling

Mandag d. 7. maj kl. 19.30 i Klubbens lokaler

med følgende

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskabsaflæggelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

a. Bo Munksgaard, Bjarne Haar, John Hansen og Peter Wang er villige til genvalg.

b. Steinar Frederiksen ønsker ikke genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til turneringskomité.

10. Eventuelt.
 

Bestyrelsen

Generalforsamlingen 16. april 2011

Generalforsamling den 16. april 2011

1. Valg af dirigent. Steinar Frederiksen. Generalforsamlingen er varslet i god tid, dvs. 14 dage forinden.

2. Formandens beretning, ved Nils Linde Olsen.

Endnu et år er gået, og jeg har i mine seneste formandsberetninger sagt, at det går godt i Næstved Skakklub. Det ville jeg også meget gerne kunne sige i år, men det vil nok ikke være helt i overensstemmelse med sandheden i år, for vi har haft og har stadig en række udfordringer.

Den medlemstilbagegang, som man i en del år har oplevet på landsplan og dermed også i en række af vore naboklubber, er nu også kommet til Næstved.

Der er mange gode og individuelle forklaringer på, at medlemmer er holdt op, men det er alligevel ærgerligt, for Næstved Skakklub har rigtigt mange gode ting at byde på.

Som eksempler kan jeg nævne Ole Knudsen, der blev skilt og flyttede til Jylland, hvilket kostede det gode initiativ, der var søsat på juniorområdet.

Dimon er begyndt at spille bridge, hvorved klubben har mistet en af de store organisatoriske talenter, om end Dimon stadig vil spille på divisionsholdet.

Brian Schyberg er også blevet skilt og har meldt sig ud af klubben, idet han flytter til Hillerød på et tidspunkt.

Herudover er der en række medlemmer, hvor job, studier og familieliv fylder så meget, at det kniber med tid til skakken.

Jeg kan nævne folk som Kim Nørrgaard, Henrik Knudsen, Anders Arnkilde, Peder Lehman, Mogens Nielsen, Morten Schønberg og Mads Tudvad, og jeg kunne nævne flere.

Den manglende tid kendetegner også personerne i den nuværende bestyrelse, hvilket jeg skal komme tilbage til.

I en skakklub, og det gælder alle skakklubber, vil jeg påstå med stor selvsikkerhed, er der en i mellem sager af personlig karakter.

Vi har i Næstved Skakklub haft en særlig sag igennem halvandet år, som også har kostet kræfter mange steder. Jeg skal ikke komme nærmere ind på omstændighederne i sagen, idet den ikke er afsluttet endnu, men mange af de tilstedeværende vil være bekendt med den. Jeg har valgt at nævne den i formandens beretning, selvom det ikke er et sted, vi normalt ”lufter” personsager, men denne sag har haft et omfang, så klublivet har været påvirket. Jeg ser virkelig frem til, at sagen bliver afsluttet, og alle parter kan komme videre.

Vi har igennem nogle år haft over 40 deltagere i vores klubturnering både efterår og forår. Det har vi ikke haft de sidste par år, og i år blev det kun til 24 spillere i forårsturneringen, hvilket afspejler føromtalte medlemstilbagegang på tydelig vis.

Det er ærgerligt, for de mange spillere giver også det gode klubliv, som er og bliver vores vigtigste aktiv i Næstved Skakklub.

Men vi er stadig en stor klub, og vi er hovedkredsens stærkeste klub med en meget stærk klubturnering.

Vi er i Næstved skakklub ca. 45 medlemmer, hvilket er som nævnt en tilbagegang i forhold til de senere år.

Vi har flotte lokaler, mange skaktilbud, en nogenlunde aktiv hjemmeside, en skakspalte og en klumme i avisen og et elektronisk klubblad af exceptionel klasse, når redaktøren alias Flemming Preuss ellers har overskud til at lave det.

På formidlings- og pressesiden har Flemming som altid stået for god omtale af klubbens bedrifter.

I Pokalturneringen nåede vi vores bedste resultat nogensinde med en meget flot 6. plads. Mikkel Antonsen lavede 5,5 af 6 på det hårde førstebræt.

Næstved førsommer-EMT blev vundet af Dimon Pedersen med 4/5. Gruppe 2 vandtes af Bo Munksgaard.

Den åbne byturnering blev vundet af Thomas Flindt efter omkamp i lyn mod Bjarne Haar.

Mikkel Antonsen opnåede den fornemme ære at blive udtaget til OL-holdet, der spillede olympiade i Sibirien. Holdet nåede opnåede faktisk sin bedste placering i mange år, om end onde tunger vil påstå, at modstanden heller ikke var den bedste. Mikkel spillede et fint OL og viste, at han hører til blandt landets bedste.

Flemming Preuss har i årets løb deltaget i flere senior-arrangementer i ind- og udland. Skakligt har det vist ikke været helt sprudlende, men socialt har det været rigtigt godt.

Efterårsturneringen, SPAR Lolland Open, blev vundet af Brian Jørgensen med 8/9 foran undertegnede og Brian Schyberg med hver 7 points.

Lynturneringeningen blev vundet af Brian Jørgensen.

Divisionsholdet var i nedrykningsfare undervejs men fik lige klaret skærene med et par gode resultater til sidst, men vi måtte tage til takke med en beskeden 6. plads.

Fremhæves skal Mikkels fremragende score på førstebræt med 6½/7 svarende til en præstationsrating på 2722. Helt vildt flot!

Andetholdet blev også nr. 6 efter at have tabt 7½-½ i sidste runde til Skovbo. K. A. Olsen på 87 klarede det halve point!

Årsagen til andetholdets pauvre resultat skyldes bl. a., at førsteholdets spillersituation har været ustabil, hvilket selvsagt forplantede sig til andetholdet.

Klubmester i år blev Brian Jørgensen med 7 af 9 points. Forårsturneringen blev dog vundet af Mikkel Strange med 8/9.

Afslutningsvist skal jeg konkludere, at bestyrelsen er slidt, og der skal nye kræfter til. Faktisk ønsker hele bestyrelsen at stoppe, så vi må se, om disse nye kræfter er til stede.

Sidste punkt i beretningen var overrækkelse af en stk. Gammel Dansk til Kaj, som bestyrer af Bishoppen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab. Bjarne Haar gennemgik regnskabet, som dog ikke var helt færdigt, idet regnskabsåret går frem til 1. maj. Regnskabet blev betinget godkendt, hvilket betyder, at regnskabet er godkendt, dersom der ikke sker væsentlige ændringer på posterne de kommende uger frem til 1. maj.

4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet nogle forslag ind. Dog havde formanden annonceret et par punkter til diskussion under eventuelt.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Dimon Pedersen, Flemming Preuss og Nils Linde Olsen ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet valgtes Steen Bjørn, Peter Pedersen og Steinar Frederiksen. John Hansen valgtes som førstesuppleant og Peter Wang som andensuppleant.

7. Valg af Revisor og revisorsuppleant. Poul Skovsgaard modtog genvalg som revisorsuppleant, og Henrik Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant in absentia.

8. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til turneringskomité. Turneringskomiteen genvalgtes, så den består af Henrik Knudsen, Dimon Pedersen og Flemming Preuss (valgt af bestyrelsen). Steinar Frederiksen er suppleant.

9. Eventuelt. Formanden fremlagde forskellige punkter, som bl. a. skulle drøftes på det kommende delegeretmøde i 2. hovedkreds, for at få generalforsamlingens indstilling.

Det første punkt vedrørte dog spørgsmålet om, hvorvidt kampe i divisionsturneringen skulle afgøres på brætpoints eller matchpoints. Efter en længere diskussion viste det sig, at der var flertal for matchpoints, hvilket formanden fik mandat til at meddele til DSU, hvilket skete senere samme aften. Dog var der flertal for brætpoints, da afstemningen var færdig i DSU.

Næste punkt vedrørte betænkningstid i A-rækken. Efter en længere diskussion enedes man om at udstyre formanden med det mandat at arbejde for en samlet betænkningstid på 2 timer men med tidskontrol. Eventuelt den mulighed, som Bjarne vidste, man praktiserede i 1. hovedkreds, med halvanden time til 32 træk og en halv time til resten. Dette sidste forslag blev faktisk efterfølgende vedtaget på delegeretmødet.

Næste punkt vedrørte oprykningsregler i B-rækken, hvor ønsket var at justere oprykningsreglerne, så der blev taget hensyn til, at rækkerne kan indeholde et forskelligt antal hold. Formanden skulle stemme ja hertil, hvilket skete, og forslaget blev vedtaget.

Næste punkt vedrørte turneringsledelsen i hovedkredsens holdturnering, hvor man ønskede at præcisere, at bestyrelsen træffer afgørelse i de sager, hvor TL måtte være inhabil. Også dette forslag blev vedtaget delegeretmødet.

Næste punkt vedrørte regler for fastsættelse af ny spilledato i tilfælde af vejrlig. Formanden fik mandat til at stemme herfor. Det viste sig dog på delegeretmødet, at den endelige formulering skulle finpudses for at imødegå forskellige situationer, hvilket bestyrelsen i hovedkredsen fik mandat til af delegeretmødet.

Næste punkt vedrørte ændring af styrkeliste. Formanden fik mandat til stemme for, at styrkelisten kan ændres efter jul (midtvejs), især for at give nye spillere mulighed for at komme på hold. På delegeretmødet var der livlig debat om dette punkt. Men Næstved Skakklubs holdning vandt gehør, og debatten endte med, at bestyrelsen i hovedkredsen præciserer den nuværende regel, så nye spillere kan komme på hold, og eksisterende spillere fortsat kan spille. Dog bliver det ikke muligt at ændre rækkefølge på allerede tilmeldte spillere, idet dette har vist sig problematisk for turneringsledelsen at administrere i praksis. Der var enighed om på delegeretmødet at respektere dette.

Sidste punkt vedrørte muligheden for at spille med i to hovedkredses holdturneringer på samme tid, hvilket der var bred enighed i klubben om at støtte. Men også dette punkt gav livlig debat på delegeretmødet, bl. a. på grund af hensynet til divisionsturneringen. Delegeretmødet gav bestyrelsen mandat til at formulere en regel, så det bliver muligt at spille med i to holdturneringer, uden det giver problemer for divisionsturneringen.

Afslutningsvist havde formanden et par forslag til at fremme det sociale liv i klubben, henholdsvist at købe et TV til at kombinere fodbold og skak og afholde træningsseancer for hele klubben med overnatning på et egnet sted.

Der var ikke stemning for fodboldideen, idet flertallet tilkendegav, at man kom i klubben for at spille skak og ikke andet. Til gengæld var der positiv interesse for træningsideen, og formanden tilbød at tage initiativ til at finde en dato hertil.

Peter Wang tilbød også at lægge hus og have til et privat skakarrangement, hvilket der også var god stemning for.

Generalforsamlingen blev afsluttet med præmieoverrækkelse for klubturneringen. Klubmester blev Brian Jørgensen med 7/9 foran Nils Linde Olsen. Turneringen blev dog vundet af Mikkel Strange, Furesø, med 8/9. De 3 bedst placerede i gruppe 2 blev: 1. John Hansen 8/9, 2. Henrik Lund 8/9 og Bo Munksgaard 6½/9.

Referent:

Generalforsamlingen den 4. maj 2009

Læs referatet her.

Referenten i glas - Dimon Pedersen

Nyeste kommentarer

27.02 | 11:20

Dit websted er meget nyttigt --------------------------------------- http://www.k...

26.05 | 05:42

"Lynskak" er en disciplin, der for det meste anvendes, når der skal spilles "...